شناسنامه خدمت

عنوان خدمت (شناسه خدمت):

    ارائه خدمات حمایتی به حوزه عشایری

 کد خدمت:۱۳۰۲۱۱۹۶۰۰۰ 

دانلود:       


 

عنوان زیر خدمت ها:

۱- تامین و توزیع سوخت فسیلی-نفت و گاز (۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۰)

۲- اعطای تسهیلات بانکی به عشایر (۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۱)

۳- ساماندهی اسکان عشایر (۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۲)

۴- ساماندهی و مدیریت کوچ عشایر (۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۳)

۵-نظارت بر تشکل ها و اتحادیه های عشایری (۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۴)