درخواست آبرسانی/سوخت رسانی

اداره امور عشایر استان البرز

عنوان خدمت : تامین و توزیع سوخت فسیلی 

کد شناسه خدمت : ۱۳۰۲۱۱۹۶۱۰۰

نوع خدمت : حضوری

معرفی خدمت:

در راستای حفظ منابع پایه و جلوگیری از بوته کنی و تخریب مراتع طرح جایگزینی سوخت فسلی از برنامه دوم توسعه در دستور کار سازمان قرار گرفته است که حمایت های سازمان در این زمینه در راستای ساخت جایگاه های ذخیره و توزیع نفت و گاز و همچنین کمک به خرید خودروهای سوخت رسان، ترویج و آموزش لوازم گاز سوز و توزیع نفت و گاز بوده است.

*راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند .

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: تمامی خانوار های عشایر و تشکلهای عشایری

 

شناسنامه خدمت : دریافت شناسنامه خدمت

راهنما و مراحل انجام کار : دریافت راهنما و مراحل انجام کار

پرسش و پاسخ : دریافت

ارائه دهنده خدمت : آقای معین نسب – کارشناس امور تعاونی ها

شماره تماس :۳۲۸۶۹۲۴۱  ۰۲۶    داخلی ۱۰6