معرفی کارکنان

تاریخ انتشار یا آخرین بروز رسانی** فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۸

مدیریت

علی نقدی بازنشین

مدرک تحصیلی: لیسانس علوم اجتماعی

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱  داخلی ۱۰۱


امور تعاونی ها

مهدی معین نسب

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کشاورزی – علوم دامی

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۰۶


مطالعات و برنامه ریزی

ملیحه نظام آبادی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم دامی

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۱۰


عمران و امور زیربنایی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۰۹


بهسازی امور تولید

سید حسن موسوی نژاد

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی کشاورزی – علوم دامی

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۰۵


حقوقی و امور قراردادها

مدرک تحصیلی:

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی


امور هماهنگی 

احسان حمیدی فر

مدرک تحصیلی: لیسانس عمران

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۰۳


روابط عمومی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۰۹


امور مالی

سرپرست ذی حسابی و امور مالی:

احمد کریمی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۱۲

کارشناس مالی:

فروزان بهاروند

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس باغبانی

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۱۱


امور اداری

فاطمه سرتیپی

مدرک تحصیلی:لیسانس زراعت و اصلاح نباتات

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۰۴


پشتیبانی


میز خدمت

مهرداد رضوی

مدرک تحصیلی: لیسانس شیلات و محیط زیست

شماره تماس: ۳۲۸۶۹۲۴۱ داخلی ۱۰۸