کمیته سلامت اداری

اعضای کمیته سلامت اداری

  • رئیس:

علی نقدی بازنشین

شماره تماس :026-32869241 داخلی 101

  • دبیر:

ملیحه نظام آبادی

شماره تماس :026-32869241 داخلی 110

  • اعضا:

فاطمه سرتیپی 

شماره تماس: 026-32869241 داخلی 113

 

 

 

 

 

 

 

مهدی معین نسب

شماره تماس:026-32869241 داخلی 106

 

فروزان بهاروند

شماره تماس: 026-32869241 داخلی 113