شرح وظایف

*** شرح وظایف اداره امور عشایر استان

 • شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات
 • شناسایی امکانات و پتانسیلهای بالقوه در مناطق عشایری
 • برنامه ریزی در جهت ساماندهی به زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای
 • بررسی و تعیین احتیاجات عشایر در منطقه عملیات در زمینه علوفه، تولیدات کشاورزی، آب آشامیدنی و مورد نیاز دامها، خدمات عمرانی و امور زیربنایی
 • نظارت بر نحوه چرای دام از لحاظ رعایت ضوابط فنی، علمی و مرتعداری
 • نظارت و حسابرسی برعملکرد اتحادیه و تعاونیهای عشایری حوزه فعالیت استان
 • برنامه ریزی برای جایگزینی سوخت فسیلی بمنظور حفظ و احیاء مراتع، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم
 • مطالعه کانونهای مستعد توسعه مناطق عشایری
 • تهیه و تنظیم آمار جمعیت، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق گاه های عشایر
 • فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیتهای تعاونی های عشایری
 • ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونیهای تولید، توزیع و مصرف عشایر
 • فراهم آوردن تسهیلات لازم بمنظور اعطای وام جهت امور کشاورزی، دامداری، دامپروری و علوفه کاری، زنبور داری، امور شیلات، گیاهان دارویی، صنعتی و صنایع تبدیلی
 • شناسایی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان
 • پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرایی خط و مشی های ابلاغی سازمان امور عشایر
 • انجام امور اداری و مالی مربوطه

 

 

*** شرح وظایف نمایندگی امور عشایر شهرستان

 • جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر در منطقه عملیات
 • تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر منطقه در زمینه علوفه، تولیدات کشاورزی، آب اشامیدنی، آب مورد نیازدامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تامین آنها
 • انجام کمکهای لازم برای تاسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری
 • همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال به ییلاق و قشلاق
 • ارشاد و راهنمایی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه
 • ترویج روشهای نوین دامداری، دامپروری و علوفه کاری
 • انجام اقدامات لازم برای حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، سدهای خاکی، چاه های مالداری و تامین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین اب مورد نیاز دامها
 • تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشایر
 • انجام اقدامات لازم بمنظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی، صنایع دامی و تبدیلی
 • انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز
 • فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی، دامداری، دامپروری، علوفه کاری، صنایع دستی و تبدیلی، زنبورداری، امور شیلات، گیاهان دارویی و صنعتی
 • اقدام در تامین خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب
 • تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاه های سوخت رسان در مناطق عشایری
 • ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری
 • انجام خدمات زیربنایی مورد نیاز در مناطق عشایری

 

***  کارشناس برنامه ریزی

1- تهیه پیش نویس موافقت نامه های تملک داراییهای سرمایه ای

2- پیگیری برای نیاز سنجی پروژه های مربوط به آیین نامه ساماندهی عشایر، هماهنگی با دستگاه های ذیربط برای اجرای آن و دریافت گزارش عملکرد

3- پیگیری برای تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سرمایه

4- تهیه موافقتنامه های داخلی

5- تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی و شاخص های عملکرد مدیریت

6- تهیه گزارش عملکرد و انطباق عملیات اجرایی با برنامه های مدون و قانون برنامه

7- پیگیری برای دریافت تسهیلات بانکی تخصیصی به جامعه عشایری از مبادی ذیربط

8- تهیه و تدوین برنامه راهبردی برای جامعه عشایری استان و پیگیری برای اجرای امور در چارچوب برنامه مدون

9- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

10- سایر امور محوله

 

*** کارشناس مطالعات

1- پیگیری و انجام طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی در جامعه عشایری استان

2- بررسی و ارزیابی طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شده در جامعه عشایری استان

3- تهیه نقشه های مربوط به جامعه عشایری (مناطق عشایری- ایلراه ها و …)

4- استخراج نتایج مطالعات انجام شده، پیگیری و نظارت بر اجرایی کردن آن توسط واحدهای اجرایی

5- پیگیری برای دریافت استعلام مربوط به پروژه های مطالعاتی از پیمانکاران ذیصلاح برای برگزاری مناقصات

6- شرکت در جلسات مربوطه داخلی

7- سایر امور محوله

 

***- کارشناس مسئول عمران

1- نیاز سنجی پروژه های عمرانی جامعه عشایری استان (از نتایج مطالعات انجام شده- بازدیدها)

2- تهیه مشخصات فنی پروژه ها و برآورد هزینه ها (ریزمتره) مطابق با استانداردهای موجود

3- ارائه توجیه فنی و دفاع از پروژه های پیشنهادی در مبادی ذی ربط

4- نظارت بر حسن اجرای پروژه های مصوب در مناطق عشایری

5- تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها و ارسال به مبادی ذیربط

6- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

7- سایر امور محوله

 

1- کارشناس عمران

1- نیاز سنجی پروژه های عمرانی جامعه عشایری استان (از نتایج مطالعات انجام شده- بازدیدها)

2- تهیه مشخصات فنی پروژه ها و برآورد هزینه ها (ریزمتره) مطابق با استانداردهای موجود

3- نظارت اجرای پروژه های مصوب در مناطق عشایری و دریافت گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه ها

4- شرکت در جلسات مربوطه داخلی

5-سایر امور محوله

 

2– کارشناس امور آب

 

 

***  کارشناس مسئول بهسازی امور تولید

1- تهیه طرحهای تولیدی و نظارت براجرای آن در مناطق عشایری

2- فراهم کردن تسهیلات بانکی برای عشایر و نظارت بر جذب و اجرای طرح های آنها

3- پیگیری امور مربوط به مراتع و اراضی در اختیار عشایر با منابع طبیعی استان

4-  پیگیری برای انجام فعالیتهای جنبی توسط عشایر بمنظور ایجاد اشتغال

5- تهیه طرح های مربوط به تعادل دام و مرتع، همکاری و نظارت براجرای ان

6- پیگیری امور مربوط به دامپزشکی، محیط زیست و سایر سازمانهای ذیربط برای عشایر

7- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

8- سایر امور محوله

 

1- کارشناس بهسازی امور تولید

1- پیگیری برای ایجاد مراکز مبادلاتی برای خرید و فروش محصولات تولیدی عشایر از طریق شبکه تعاونیها

2- تهیه طرح های مربوط به تعادل دام و مرتع، همکاری و نظارت براجرای ان

3- پیگیری امور مربوط به مراتع و اراضی در اختیار عشایر با منابع طبیعی استان

4- پیگیری امور مربوط به بیمه دام عشایر

5- پیگیری برای انجام فعالیتهای جنبی توسط عشایر بمنظور ایجاد اشتغال

6- پیگیری امور مربوط به دامپزشکی، محیط زیست و سایر سازمانهای ذیربط برای عشایر

7- تهیه طرحهای تولیدی و نظارت بر اجرای آن در مناطق عشایری

8- سایر امور محوله

 

2–  کارشناس کشاورزی

 

*** کارشناس امور تعاونیها

1- تهیه طرحهای تولیدی و نظارت براجرای آن در مناطق عشایری

2- پیگیری برای ایجاد مراکز مبادلاتی برای خرید و فروش محصولات تولیدی عشایر از طریق شبکه تعاونیها

3- فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اعضاء و شبکه تعاونیهای عشایری و نظارت بر جذب و اجرای طرح های آنها

4-  پیگیری برای تامین نهاده های دامی و نظارت بر توزیع آن در شبکه تعاونیها

5- پیگیری امور مربوط به بیمه دام عشایر

6- پیگیری برای انجام فعالیتهای جنبی توسط عشایر بمنظور ایجاد اشتغال

8- پیگیری برای حسابرسی شبکه تعاونیهای عشایری

11- پیگیری برای تهیه اسناد و مدارک قانونی شبکه تعاونیها

12- پیگیری برای برگزاری مجامع عمومی شبکه تعاونیها

13- پیگیری برای تعیین صلاحیت مدیران عامل  و ارکان شبکه تعاونیها

14- شرکت در جلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شبکه تعاونیها

15- بازرسی شبکه تعاونیها

16- تهیه آمار و اطلاعات  مربوط به شبکه تعاونیها و اطلاع رسانی

17- تهیه و تنظیم سیاستها و خط و مشی های مدیریت امور عشایر در رابطه با شبکه تعاونیها

18- پیگیری برای تهیه و توزیع ارزاق عمومی مورد نیاز عشایر توسط شبکه تعاونیها

19- پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی عشایر

20- نیاز سنجی و پیشنهاد پروژه های ترویجی در جامعه عشایر استان

21- پیگیری برای برگزاری کلاسهای آموزشی برای ارکان و کارکنان شبکه تعاونیهای عشایری

22- شناسایی و معرفی نمونه های عشایری استان

23- برگزاری همایش ها و گردهمایی ها برای بررسی مسایل و مشکلات در شبکه تعاونیها و جامعه عشایری استان

24- پیگیری برای تشکیل بسیج عشایر در استان

25- پیگیری پروژه های ترویجی مربوط به زنان جامعه عشایری استان

26- شرکت در جلسات تخصصی مربوطه (داخلی، استانی و ملی)

28- سایر امور محوله

 

1- کارشناس امور تعاونیها

1- پیگیری برای حسابرسی شبکه تعاونیهای عشایری

2- پیگیری برای تهیه اسناد و مدارک قانونی شبکه تعاونیها

3- پیگیری برای برگزاری مجامع عمومی شبکه تعاونیها

4- تهیه آمار و اطلاعات  مربوط به شبکه تعاونیها و اطلاع رسانی

5- پیگیری برای تهیه و توزیع ارزاق عمومی مورد نیاز عشایر توسط شبکه تعاونیها

6- پیگیری امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی عشایر

7- پیگیری برای برگزاری کلاسهای آموزشی برای ارکان و کارکنان شبکه تعاونیهای عشایری

8- شناسایی و معرفی نمونه های عشایری استان

9- شرکت در جلسات مربوطه داخلی

10- سایر امور محوله